Säännöt

1. Yhdistyksen nimi on 

Akaan kansalliset seniorit ry ja yhdistys kuuluu paikallisyhdistyksenä Kansallinen senioriliitto ry:hyn, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, ja alueensa Kansallinen senioriliitto ry:n rekisteröityyn piiriin, jota näissä säännöissä sanotaan piiriksi.

Yhdistyksen kotipaikka on Akaa.


2. Yhdistys 

- edistää eläkeläisten ja ikääntyvien henkisten ja ainellisten tarpeiden tyydyttämistä  

- edistää eläkeläisten ja ikääntyvien sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä  

- toimii alueellaan eläkeläisten ja ikääntyvien edunvalvojana, yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana sekä pitää yhteyttä alueensa muihin eläkeläisyhdistyksiin.  

- on puolueisiin kuulumaton.

- toimii liiton hyväksymiä arvoja noudattaen.


3. Yhdistys 

- järjestää erilaisia tilaisuuksia, tukee vapaaehtoista palvelutoimintaa, ohjaa ja kouluttaa jäseniään sekä tiedottaa arvoistaan ja toiminnastaan

- muiodostaa erikoisaloja ja paikallista toimintaa varten rekisteröimättömiä kerhoja ja osastoja

- tekee aloitteita ja antaa lausuntoja liitolle, piirille jäseniään koskevissa asioissa, tekee aloitteita eläke- ja sosiaaliturvan kehittämiseksi alueellaan.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi 

- harjoittaa virkistys- ja kuntoutustoimintaa, julkaisutoimintaa ja audiovisuaalista toimintaa sekä majoitus-, kahvila- ja ravintolatoimintaa

- kantaa jäseniltään jäsenmaksua, järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa jäsenpalvelutuotteiden myyntiä

- ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita toimintaansa vartetn tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä aineettomia oikeuksia.


4. Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi hakea jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.  Tukijäseneksi voi hakea rekisteröity yhdistys, oiokeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen henkilö.  Yhdistyksen hallitus hyväksyy uudet jäsenet ja pitää jäsenluetteloa.


5. Jäsenmaksut

Yhdistyksen syyskokous vahvistaa varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksut seuraavaa kalenterivuotta varten.  Yhdistyksen hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksusta sairauden, varattomuuden tms. syyn johdosta.


6. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet

Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous, hallituksen esityksestä kutsua erityisesti ansioituneen entisen puheenjohtajansa.  Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.  Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous, hallituksen esityksestä,  kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneita jäseniä.  Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle jäsenmaksua.


7. Yhdistyksen hallinto

Päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset.  Päätösten valmistelusta ja toimeenpanosta vastaa yhdistyksen hallitus.  Luottamustehtäviin voidaan valita vain yhdistyksen varsinaisia jäseniä.


8 Yhdistyksen kokousten aika ja koollekutsuminen

Varsinaiset kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevätkokouksen viimeistään maaliskuun 15. päivänä ja syyskouksen viimeistään marraskuun 15. päivänä.

Ylimääräinen kokous 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, milloin yhdistyksen varsinainen kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää.  Kokous on pidettävä yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.

Kokouskutsu

Yhdistyksen kokouksen ajan ja paikan määrää hallitus.  Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen ilmoituslehdiksi nimetyissä lehdissä tai lähetettävä postitse tai tietoliikenneyhteyttä tai muuta teknistä apuvälinettä käyttäen jäsenille vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kutsu lähetetään jäsenen ilmoittamaan yhteystietoon.


9. Yhdistyksen kokousten osanottajat ja aloiteoikeus

Äänioikeus ja päätöksenteko

Kokouksessa on kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni.  Päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Läsnäolo ja puheoikeus

Läsnäolo ja puheoikeus on yhdistyksen kunniapuheenjohtajalla ja -jäsenillä sekä yhdistyksen tukijäsenillä.  Yhdistyksen kokouksissa voidaan läsnäolo- ja puheoikeus myöntää muillekin henkilöille.

Aloiteoikeus

Aloiteoikeus on yhdistyksen jäsenillä, hallituksella sekä liiton ja piirin hallituksilla.  Aloitteet on jätettävä hallituksen puheenjohtajalle vähintään yksi (1) kuukausi ennen kokousta.


10. Yhdistysten kokousten asiat

Kevätkokous

-valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.,

- toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

- vahvistaa kokouksen esityslistan

- käsittelee vuosikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilin/toiminnatarkastajien lausunnon

- päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

- valitsee liiton ja piirin kokouksiin äänivaltaiset edustajat liiton ja piirin sääntöjen edellyttämällä tavalla

käsittelee aloitteet


Syyskokous

- valitsee kokoukselle puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat

- toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

- vahvistaa kokouksen esityslistan

- käsittelee ja vahvistaa yhdistyksen toimintasuunnitelman

- määrää varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksujen suuruuden ja päättää tilin/toiminnantarkastajien palkkioista

- vahvistaa seuraavan vuoden talousarvion

- valitsee hallituksen puheenjohtajan,  jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi

- päättää hallituksen jäsenten määrästä ja valitsee hallituksen jäsenet

- valitsee kaksi (2) tilin/toiminnantarkastajaa ja kaksi (2) varatilin/varatoiminnantarkastajaa

- nimeää ehdokkaat piirihallitukseen

- nimeää yhdistyksen ilmoituslehdet

- käsittelee aloitteet


Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.


11. Hallitus

Jäsenet

Hallitukseen kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä vähintään kaksi (2), mutta enintään kymmenen (10) kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimiaika saa yhtäjaksoisesti olla enintään neljä (4) vuotta.

Järjestäytyminen

Hallitus pitää järjestäytymiskokouksen ennen toimintakauden alkua.  Hallitus valitsee varapuheenjohtajan keskuudestaan sekä muita toimihenkilöitä, jotka voivat olla hallituksen ulkopuolisia.  Hallitus voi asettaa avukseen neuvottelu- ja toimikuntia sekä vahvistaa yhdistyksen alaisina toimivien kerhojen ja osastojen toimintaoohjeet.

Päätösvalta

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä,  puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, on läsnä.  Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä.  Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

Kokouskutsu

Hallitus on kutsuttava koolle vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta.  Kiireellisiä asioita varten voidaan hallitus kutsua koolle ilman määräaikaa, kuitenkin niin, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osallistua.

Läsnäolo ja puheoikeus

Hallitus voi myöntää läsnäolo ja puheoikeuden myös muille henkilöille.

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä säännöt muutoin edellyttävät:  

-panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset ja ohjata toimintaa niiden mukaisesti

- tehdä aloitteita toiminnan kehittämiseksi

- valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltäviksi tulevat  asiat ja kutsua kokoukset koolle

- valvoa ja ohjata kerhojen ja osastojen toimintaa, toimia liiton ja piirin suunnitelmien mukaisesti

- pitää yhteyttä ja valita tarvittaessa edustajansa paikkakunnalla toimiviin muihin järjestöihin

- huolehtia varojen hankinnasta ja vastata yhdistyksen omaisuuden hoidosta

 - valita toimihenkilöt ja vahvistaa toimenkuvat

Yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätöksen laadinta voidaan hallituksen päätöksellä antaa ulkopuoliselle.

Toiminta-  ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.  Hallituksen on annettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus tilin-/toiminnantarkastajille viimeistään yksi (1) kuukausi ennen kevätkokousta ja tilin-/toiminnatarkastajien tulee palauttaa ne hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta

Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.


12. Eroaminen ja erottaminen

Jos jäsen päättää erota yhdistyksestä, siitä on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jos jäsen on toiminut yhdistystä vahingoittavalla tavalla tai muutoin laiminlyönyt ne velvoitteet, joihin hän yhdistykseen liittymällä on sitoutunut, voi yhdistyksen hallitus erottaa hänet.  Jäsen,  joka on laiminlyönyt jäsenmaksuvelvollisuutensa yhden (1) vuoden ajalta, voidaan katsoa hallituksen päätöksellä eronneeksi.

Jäsenellä on oikeus valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallinen valitus hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa asiasta tiedon satuaan.  Jos yhdistyksen kokous, saatuaan hallituksen lausunnon ja kuultuaan erotettua jäsentä, hyväksyy erottamispäätöksen vähintään kahden kolmasosalla (2/3) annetuista äänistä, se tulee voimaan heti.


13.  Sääntöjen muttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Kysymys näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta voidaan ottaa esille yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu.  Päätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.  Sääntömuutokselle on saatava liiton hallituksen hyväksyminen.

Purkamispäätös on voimaantullakseen vahvistettava toisessa aikaisintaan kahden viikon kuluttua pidettävässa, sitä varten ilmoitetussa yhdistyksen kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä.  Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan Kansallinen senioriliitto ry:lle.